ARGUNEY SiTESi TURKiYE' s PORTAL
Dünya Saatleri
SiTE REHBERi
   
Astroloji
Ata Sözlerimiz
Bilgisayar Dünyası
Biliyormusunuz
Bitkiler
 
Cumhurbaşkanlarımız
Dini Konular
Download Program
Dünya Rekorları
Ekonomi
 
Faydalı Bilgiler
Fıkralar
Futbol Süper Lig
 
Genel Konular
Günün İçinden
Güzel Sözler
 
Hikayeler
Hava Durumu T.G
Hayvanlar Alemi
Hazır Mesajlar
 
Karışık Resimler
Komik Resimler
Komedi Mizah
Müzik Köşemiz
 
Oyunlar
Otomobil Dünyası
Önemli Linkler
 
Photo Shop Online
Rüya Yorumları
 
Sağlık Köşemiz
Slayt & PPS
Sinema -Tiyatro
Sözlük-Translate
Şiirler & Aşk'a Dair Sözler
Sahibinden Satılık
 
Teknoloji
Wallpaper
Video Klip
Yemek Tarifleri
 
GooGLe aRa
   

Web'te Türkçe

Günlük Burçlar
   Hava DuRuMu
   

Istanbul:
Antalya:
Izmir:
Ankara:
Van:
Edirne:

5 Günlük Haritalı Tahmin

ReKLaM
   
_______________
_______________
_______________
TLF: 05353370000
_______________
TLF: 05353370000
_______________
Yeni Yorumlar
   
Yazan: ARG, Konu:
Ayla
Özlü Sözler
   
Kimler Online
   

Online üyeler : - Hicbiri

Konuklar : 11

Arama Motorları : Arrayspider Bot, spider Bot, spider Bot, spider Bot, spider Bot, spider Bot, spider Bot, spider Bot, spider Bot, spider Bot

Toplam ( 64 ) OnLine

ARGUNEY

 

 
 
 
 
  Îäåğæèìîñòü  
  Kategori : SiNEMA + TiYATRO

Îäåğæèìîñòü

Íàêàíóíå âàæíîé äåëîâîé ïîåçäêè ìîëîäîé ïğåóñïåâàşùèé ôèíàíñèñò Ìıòüş çàìå÷àåò â ğåñòîğàíå ñâîş áûâøóş âîçëşáëåííóş Ëèçó, êîòîğàÿ òàèíñòâåííûì îáğàçîì èñ÷åçëà äâà ãîäà íàçàä è ñòğàñòüş ê êîòîğîé, îí âñå åùå îäåğæèì. Çàáûâ îáî âñåì, Ìıòüş ñòóïàåò íà ïóòü îáìàíà è ïîäîçğåíèé, ÷òîáû âûñëåäèòü åå. Ïûòàÿñü ğåøèòü ãîëîâîëîìêó ñ ïîìîùüş çàãàäî÷íûõ óëèê, îí ñëó÷àéíî çíàêîìèòñÿ ñ äğóãîé äåâóøêîé - åå òîæå çîâóò Ëèçà è, âîçìîæíî, åé èçâåñòíà òàéíà ñòğàííîãî èñ÷åçíîâåíèÿ. Ìıòüş íå ïğåäïîëàãàåò, ÷òî ëşáîâíàÿ îäåğæèìîñòü óæå ñäåëàëà åãî æåğòâîé âèğòóîçíîé èíòğèãè, â êîòîğîé êàæäàÿ äåòàëü áûëà ïğåäóñìîòğåíà ñ äüÿâîëüñêîé òî÷íîñòüş…

| Yazan mranry | Gösterim( 2174 )
Tarih 31 Ekim 2008 | Yorumlar (0) |
 
 
  istanbul Boğazı 29.10.2008 cumhuriyet Havai Fişek şöleni  
  Kategori : KARIŞIK VİDEOLAR


| Yazan caner | Gösterim( 3147 )
Tarih 30 Ekim 2008 | Yorumlar (0) |
 
 
  BU SEVDANIN ATEŞİ...  
  Kategori : H İ K A Y E L E R


| Yazan ARG | Gösterim( 3504 )
Tarih 30 Ekim 2008 | Yorumlar (0) |
 
 
  WALLPAPER...aşk sevgi  
  Kategori : W A L L P A P E R

WALLPAPER...aşk sevgi

| Yazan TROYA | Gösterim( 5486 )
Tarih 30 Ekim 2008 | Yorumlar (0) |
 
 
  MEHMET COŞKUNDENİZ... YAZILARI ....  
  Kategori : H İ K A Y E L E R

MEHMET COŞKUNDENİZ... YAZILARI ....
SENİ SEVMEYİ ÖZLEDİM

| Yazan ARG | Gösterim( 26461 )
Tarih 30 Ekim 2008 | Yorumlar (2) |
 
 
  Deneyim  
  Kategori : SLAYT - PPS


| Yazan ARG | Gösterim( 3722 )
Tarih 30 Ekim 2008 | Yorumlar (0) |
 
 
  Ïğèäóğêè èç Õàççàğäà (DVDRip)  
  Kategori : SiNEMA + TiYATRO

Ïğèäóğêè èç Õàççàğäà (DVDRip)

Áğàòüÿ Ëşê è Áî Äüşêè êîëåñÿò íà ñâîåì «äîäæå» ïî îêğóãó Õàççàğä è ñòğàùàşò áóéíûìè âûõîäêàìè ìåñòíûå âëàñòè. À âñå ïîòîìó, ÷òî Áîññ Õîãã, ôàêòè÷åñêèé çàïğàâèëà Õàççàğäà, è øåğèô Êîëòğıéí íàöåëèëèñü íà ñåìåéíóş ôåğìó Äüşêîâ è ñîáèğàşòñÿ ïğèáğàòü åå ê ğóêàì. Íî íå òàê ëåãêî îòäåëàòüñÿ îò íàõàëüíûõ áğàòöåâ. Ê íèì íà ïîìîùü ñïåøàò êóçèíà Äıéçè, äÿäşøêà Äæåññè è âñå, êòî åùå âåğèò â ñïğàâåäëèâîñòü…

| Yazan mranry | Gösterim( 2383 )
Tarih 30 Ekim 2008 | Yorumlar (0) |
 
 
  BÖYLEDE ŞAKA OLMAZKİ!!!!!  
  Kategori : KOMİK VİDEOLAR

BÖYLEDE ŞAKA OLMAZKİ!!!!!

| Yazan TROYA | Gösterim( 3018 )
Tarih 30 Ekim 2008 | Yorumlar (0) |
 
 
  SENDEN SADECE BENİ SEVMENİ İSTİYORUM....  

SENDEN SADECE BENİ SEVMENİ İSTİYORUM....

| Yazan TROYA | Gösterim( 3510 )
Tarih 29 Ekim 2008 | Yorumlar (0) |
 
 
  Zor Günler  

Çok zor günler geçirdim vaktiyle
Alemde savaşlar çırpınışlar nihayetinde
Asık olmak kısmetmıs yar, sana..
Ask olmak kısmetmiş yar...

| Yazan mcxmc | Gösterim( 2307 )
Tarih 29 Ekim 2008 | Yorumlar (1) |
 
 
  AFFETSİN .....GÖZLERİN....  

AFFETSİN .....GÖZLERİN....
Ne sana dargınım,
nede affettim hala kendimi..

| Yazan ARG | Gösterim( 2867 )
Tarih 28 Ekim 2008 | Yorumlar (1) |
 
 
  Sayısal Loto  
  Kategori : F I K R A L A R

Adamın birine sayısaldan büyük ikramiye çıkar. Karısına bile söylemeden sabaha karşı ikramiyeyi almak için Ankara'ya yola çıkar. Tam Elmadağ'a gelmişken >>>

| Yazan boncukvet | Gösterim( 2159 )
Tarih 28 Ekim 2008 | Yorumlar (0) |
 
 
  DÖNMEYECEK BİRİNİ BEKLEYENLERE!!  

DÖNMEYECEK BİRİNİ BEKLEYENLERE!!

| Yazan TROYA | Gösterim( 3446 )
Tarih 28 Ekim 2008 | Yorumlar (2) |
 
 
  ebru gündeş 2008 kızıl mavi  
  Kategori : VİDEO KLİPLER

ebru gündeş 2008 kızıl mavi

| Yazan black | Gösterim( 3406 )
Tarih 27 Ekim 2008 | Yorumlar (2) |
 
 
  sevilmeden sevmek varya o daha beter...  
  Kategori : VİDEO KLİPLER

sevilmeden sevmek varya o daha beter...

| Yazan black | Gösterim( 2928 )
Tarih 27 Ekim 2008 | Yorumlar (1) |
 
 
  SEVDA ANNEM GİBİ  
  Kategori : VİDEO KLİPLER

SEVDA ANNEM GİBİ

| Yazan black | Gösterim( 3139 )
Tarih 27 Ekim 2008 | Yorumlar (3) |
 
 
  Kadınlar ne istemezki  
  Kategori : H İ K A Y E L E R

Kral Arthur, bir soruya doğru cevap verebilirse hayatı
kurtulacak, aksi takdirde ölecektir. Soruya cevap verebilmesi
için 1 sene süresi vardır. Soru aynen söyledir:

| Yazan mcxmc | Gösterim( 2763 )
Tarih 27 Ekim 2008 | Yorumlar (3) |
 
 
  ACIYI GÖRMEK Mİ İSTİYOSUN GÖZLERİME BAK!!!!  

ACIYI GÖRMEK Mİ   İSTİYOSUN GÖZLERİME BAK!!!!

| Yazan TROYA | Gösterim( 3169 )
Tarih 27 Ekim 2008 | Yorumlar (1) |
 
 
  MEZAR TAŞI YAZILARI..  
  Kategori : KOMEDi MiZAH

MEZAR TAŞI YAZILARI..

| Yazan TROYA | Gösterim( 3284 )
Tarih 27 Ekim 2008 | Yorumlar (5) |
 
 
  DOSTUM....  

DOSTUM....

Öyleyse canın canımdır...
Aynan olmalıyım...

| Yazan TROYA | Gösterim( 2814 )
Tarih 27 Ekim 2008 | Yorumlar (0) |
 
 
  ZÜLFÜ LİVANELİ HOŞÇAKAL KARDEŞİM DENİZ  
  Kategori : VİDEO KLİPLER

ZÜLFÜ LİVANELİ HOŞÇAKAL KARDEŞİM DENİZ

| Yazan black | Gösterim( 3079 )
Tarih 27 Ekim 2008 | Yorumlar (1) |
YÖNETiM PANELi
   
İsim
Şifre

 
Yeni Yıla Kalan Zaman!

Güncel Online
   


Gazete Sayfaları
   

   
«    Ekim 2008    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Döviz Kurları
   

Altın Fiyatları
   
Yeni Konular
   
» Xiaomi Mi 10 Pro
» Corona Virüsü Nedir?
» Güneşimi Kaybettim
» Mevlana'dan
» Black Panther
» Elektrik faturaları azalacak
» Kuzalan Tabiat Parkı
» Burun estetiği
» Japonya'da robotlar
» Nokia 3310’un 4G desteklisi geliy ...
Rastgele Konular
   

» Güneş enerjisiyle çalışan araba t ...
» Bulldog yavrusu
» QUETZAL
» Far Manager 2.0.1773 Dev Portable
» SILA..BEN YORULDUM
» Xstar Radio 6.3 Extreme Portable
» KORKUNÇ KOMiK iLGiNÇ
» TARİHTE BUGÜN ''12 EKiM''
» PANKREAS...
» MyLanViewer 4.18.0 Portable


Yazan: müjde

En Çok Okunan Konular
   
İstatistikler
   

ARG
Konular: 2769
Yorumlar: 746
fredy4518
Konular: 2668
Yorumlar: 0
selen
Konular: 2410
Yorumlar: 239
trip
Konular: 1980
Yorumlar: 160
akgs
Konular: 681
Yorumlar: 237
boncukvet
Konular: 349
Yorumlar: 236

Makale İstatistikleri
 »   Son 1 Saat: 0
 »   Bugün: 0
 »   Bu Ay: 0
 »   Toplam Makale: 13037
 »   Yayınlanmayı Bekleyen: 0

Üye İstatistikleri
 »   Bugün: 0
 »   Son 1 Saat: 0
 »   Bu Ay: 0
 »   Toplam Üye: 24841
 »   Yasaklı Üye: 1

Yeni Üyemiz
 »  zonawm

Arşiv
   

A

R

Ş

İ

V

Mart 2020 (2)
Temmuz 2018 (2)
Şubat 2018 (6)
Ocak 2018 (1)
Eylül 2017 (4)
Ağustos 2017 (2)
Anket
   

Mükemmel
Çok İyi
Normal
Beğenmedim
Fikrim yok


 
 
,.-~*`*~-.-(_ Türkiye's portal | 2007 | design by arguney _)-,.-~*`*~-.
Clicky Web Analytics